A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatása jogszabályváltozásról

Tájékoztatás a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatályba lépéséről és az abban foglalt kötelezettségekről.

 

2015. január 1. napjától alkalmazandó a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 517/2014/EU rendelet). A rendelet kötelezően és közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió valamennyi tagállamában.

A rendelet célja, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén védje a környezetet. Ennek megfelelően a rendelet

 1. szabályokat állapít meg a fluortartalmú üvegházhatású gázok tározására, felhasználására, visszanyerésére és ártalmatlanítására vonatkozóan, továbbá kísérő intézkedéseket állapít meg;
 2. feltételeket állapít meg bizonyos, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működtetett termékek és berendezések forgalomba hozatalát illetően,
 3. feltételeket állapít meg a fluortartalmú üvegházhatású gázok bizonyos felhasználásait illetően; és
 4. egyúttal mennyiségi korlátokat határoz meg a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára vonatkozóan.

 

Az 517/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezések nyomán került a hazai jogrendszerben bevezetésre a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésére vonatkozó törvényi [2007. évi LX. törvény) és kormányrendeleti [14/2015. Korm. rendelet] szabályozás, amely egyidejűleg rendelkezett az adott ágazati terület ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős hatósági szervezetről, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságról [14/2015. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés].

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság eljárásának anyagi jogi szabályait a hivatkozott törvény és kormányrendelet, eljárásjogi szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határozza meg.

    

A 14/2015. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Hatóság által működtetett Klímagáz adatbázisban regisztrációra köteles

 1. minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;
 2. minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;
 3. minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;
 4. minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó - honvédségi alkalmazásnak nem minősülő - alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

 

A regisztrációs kötelezettségnek a 2007. évi LX. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint klímavédelmi bírság alkalmazása nélkül 2015. június 1-jéig kellett eleget tenni.

Az 517/2014/EU rendelet külön rendelkezéseket állapít meg a rendelet hatálya alá tartozó alkalmazásokra és azok tulajdonosaira és üzemeltetőire [4. cikk (2) bekezdés], valamint a klímagázokkal tevékenységet végző, azaz szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra [2. cikk 30. pont és 14/2015. Korm. rendelet 2. § 17. és 30. pont].

A berendezés-tulajdonos/üzemeltető egyik legfontosabb kötelezettségét az 517/2014/EU rendelet 4.-5. cikke határozza meg, amely értelmében a legalább 5 tonna CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról.

Szivárgásvizsgálattal az alábbi berendezések érintettek:

 1. helyhez kötött hűtőberendezések;
 2. helyhez kötött légkondicionáló berendezések;
 3. helyhez kötött hőszivattyúk;
 4. helyhez kötött tűzvédelmi berendezések;
 5. hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei;
 6. elektromos kapcsolóberendezések;
 7. szerves Rankine-ciklusok.

 

Az uniós joggal összhangban a 14/2015. Korm. rendelet 16-18. §-a és 21-22. §-a fogalmaz meg rendelkezéseket.

A klímagázok kapcsán szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb kritériumot az 517/2014/EU rendelet 10. cikke rögzíti, amely értelmében vállalkozás kizárólag megfelelő képesítés birtokában végezheti a 10. cikk (1) bekezdésében felsorolt tevékenységeket.

Ezzel összhangban a 14/2015. Korm. rendelet (26-28. §) kimondja, hogy Magyarország területén klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet kizárólag képesített vállalkozás végezhet a tevékenységéhez megfelelő és érvényes képesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával. 

A törvényi rendelkezés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

A klímavédelmi bírság mértékét a 14/2015. Korm. rendelet 23-25. §-ai és 1. melléklete rögzíti.

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság központi elérhetősége:

Levelezési cím:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Elektronikus elérhetőség:

nkvh@nfm.gov.hu

 

A Klímagáz adatbázis elérhetősége:

www.nkvh.kormany.hu oldalon a bal oldali menüben „Klímagáz adatbázis” fül alatt.

 

Budapest, 2015. június 18.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság