A vezető tisztségviselők kiválasztásának szempontjai

A tisztségviselők megválasztása az Egyesület életét alapvetően befolyásoló esemény.

Az Egyesület jelene és jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy az új kihívásokat idejében felismerő, azokhoz gyorsan alkalmazkodni tudó, proaktív, az Egyesület hagyományait magának valló, az Egyesületen belül tekintélyt és közbizalmat élvező Elnökség megválasztására kerüljön sor.

Az Egyesület Elnöksége a jelölés demokratizmusát nem csorbítva, sőt azt minél inkább kiszélesítendő, az érvényes belső szabályozásoknak megfelelően, ajánlást állított össze, az egyes választható tisztségek betöltéséhez fontosnak tartott személyi elvárásokra, valamint ismerteti az egyes tisztségek betöltőinek főbb feladatait.

Az itt lefektetett követelmények segítenek mind a jelölési javaslatokat adó egyéni tagok és tagszervezetek, mind a jelölési felkérést elfogadni szándékozó tagtársaink számára.

 

1. Általános szempontok a választandó tisztségviselőktől elvárható követelményekre:

 • Az Egyesület iránti elkötelezettség
 • Ismertség az Egyesületen belül
 • Aktivitás az Egyesület életében
 • Minimális 5 év tagság
 • Erkölcsi feddhetetlenség
 • A főtevékenység mellett a tisztség betöltéséhez kellő idő és energia
 • Jelölés és megmérettetés vállalása

2. Specifikus szempontok:

  2.1 Az Egyesületi Elnök tisztségre jelölttől elvárt:

 • Stratégia gondolkodásmód,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség,
 • Megfelelő szintű idegen nyelv ismeret,
 • Szervezőképesség és kezdeményezőkészség,
 • Határozottság az irányításban,
 • Tolerancia a különböző véleményekkel szemben,
 • Széleskörű kapcsolatrendszer a tudományos életben, a gazdaságban és a civil szférában,
 • Készség az Egyesület kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak ápolására és továbbépítésére,
 • Alkalmasság a közéleti kapcsolattartás, valamint az Egyesület egyszemélyi képviselete területén,
 • Rendelkezzen szakmai elismertséggel és határozott programmal,

  Az Egyesület elnökének feladatai:

 • Felelős átfogóan az Egyesület működéséért,
 • Felelős a feladatok végrehajtásáért az Alapszabály és az SZMSZ szerint, az Egyesület érdekeinek messzemenő figyelembevételével,
 • Az Egyesület működésének irányítása a Küldöttgyűlések és az Elnökség ülései között,
 • Munkáltatói jogkör a MEE irodavezetője felett,
 • Felelős a hatáskörébe tartozó jogok megfelelő gyakorlásáért,
 • Képviseli az Egyesületet a külső kapcsolatokban,
 • Vezeti a Küldöttgyűlést,
 • Összehívja és vezeti az Egyesületi Elnökség üléseit,
 • Gondoskodik arról, hogy az Egyesületi Elnökség az Alapszabálynak, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak valamint a Küldöttgyűlés határozatainak megfelelően végezze feladatát,
 • Gondoskodik az Egyesületi Elnökség határozatainak megfelelő végrehajtásáról.

 

  2.2 Az Egyesületi főtitkár tisztségre jelölttől elvárt:

 • Széleskörű kapcsolattartási készség az Egyesület teljes vertikumában,
 • Megfelelő szintű idegen nyelv tudása
 • Jó kapcsolatteremtő képesség,
 • Jártasság és nyitottság a nemzetközi kapcsolattartásban,
 • Álljon rendelkezésére elegendő idő az operatív vezetői munka ellátására
 • Képes legyen az együttműködésre

  Az Egyesület főtitkárának feladatai:

 • Önállóan dönt más egyesületi szerv, tisztségviselő hatáskörébe nem tartozó ügyekben,
 • A MEE Titkárság működésének felügyelete,
 • Az irodavezető operatív feladatainak meghatározása, ellenőrzése,
 • Felelős az egyes feladatok végrehajtásáért az Alapszabály és az SzMSz szerint, az Egyesület érdekeinek messzemenő figyelembevételével,
 • Felelős a hatáskörébe tartozó jogok gyakorlásáért,
 • Vezeti a Vándorgyűlés- és Kiállítás szervező Bizottságot,
 • Koordinálja és operatívan irányítja az Egyesületi Elnökséghez tartozó szervezetek és testületek tevékenységét,
 • Szervezi és koordinálja a nemzetközi kapcsolatokat, a feladatra állandó megbízottat kérhet fel,
 • Felelős kiadói feladatokat lát el.

 

  2.3 A szakmai bizottságok elnökjelöltjeitől elvárt:

 • A tisztséget érintő szakmai területeken áttekintőképesség, szakismeret, vezetői szintű előélet,
 • Szakmán belüli kapcsolatrendszer ismerete

  Az Oktatási Bizottság elnökének feladatai:

 • Kidolgozza az Egyesület oktatási, továbbképzési és tudományos ismeretterjesztő tevékenységének irányelveit,
 • Elvileg irányítja az egyesületi tanfolyamok szervezését és ellenőrzi szakmai színvonalukat,
 • Közreműködik az oktatással foglalkozó egyesületi rendezvények szervezésében,
 • Előkészíti az oktatási konferenciákat,
 • Felülvizsgálja a felnőtt képzéshez kapcsolódó jegyzetek tartalmát,
 • Kapcsolatot tart a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a szakképzésben illetékes intézményekkel,
 • Javaslatot tesz a felnőttképzéshez szükséges jegyzetek készítésére, felügyeli a jegyzetkészítést,
 • Javaslatot tesz a felnőttképzésben a képzési programok kidolgozására,
 • Az Oktatási Bizottság elnökének legalább 3 éves felnőttképzésben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie (oktatás szervezés, kapcsolódó jogszabályok alkalmazása, oktatói tevékenység, vizsgaszervezés, vizsgáztatás)

  A Szakmai Tudományos Bizottság elnökének feladatai:

 • Szervezi és irányítja az Egyesület kapcsolatait a Magyar Tudományos Akadémiával, a kutatást és az oktatást irányító főhatóságokkal valamint az oktatási intézményekkel,
 • Közreműködik a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó egyesületi rendezvények szervezésében,
 • A Szakmai Tudományos Bizottság elnökének legalább 5 éves (szakirányú) tudományos, kutatásfejlesztési területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. Az elektrotechnikához kapcsolódó doktori fokozat előnyt jelent.

  A Gazdasági Bizottság elnökének feladatai:

 • Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező "Az Egyesületi Gazdálkodás Rendje" szabályzatot, valamint az ezen kívül szükséges összes gazdálkodásra vonatkozó iránymutatást,
 • Közreműködik a 3 éves pénzügyi terv és a gazdálkodásról szóló beszámolók kidolgozásában,
 • Előkészíti az Egyesületi Elnökség gazdasági döntéseit,
 • Folyamatosan együttműködik az Felügyelő Bizottsággal,
 • A Gazdasági Bizottság elnökének, legalább 5 éves gazdasági területhez kapcsolódó vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie. Előnyt jelen a szakirányú végzettség.

  A Szervezési Bizottság elnökének feladatai:

 • Kialakítja az Alapszabály valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseiből adódó szervezési feladatok végrehajtásának irányelveit.
 • Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. mellékletét képező "Egyesületi Választások Rendje" naprakészen tartásáról.
 • Előkészíti az Egyesületi Elnökség számára a hatáskörébe tartozó szervezeti egységek létesítésére vonatkozó döntéseket.
 • Közreműködik az egyesületi választások és a szervezeti egységekhez nem kapcsolódó rendezvények szervezésében.
 • A Szervezési Bizottság elnökénél előnyt jelent olyan szakmai gyakorlat, amely kapcsolódik egy vállalat irányítását meghatározó szabályzatok kialakításához, bevezetéséhez.

  A Kommunikációs és Marketing Bizottság elnökének feladatai:

 • Kidolgozza az Egyesület nyilvános kapcsolatainak és kommunikációs munkájának irányelveit,
 • Összeállítja az Egyesület által szervezett kiállítások, cégbemutatók és kapcsolódó hirdetési és média tevékenységének programját és feladatait,
 • Adott évre kidolgozza a más intézmények által szervezett kiállításokon való részvételt és kapcsolódó média feladatokat,
 • Előkészíti az Egyesületi Elnökség számára a kiadói tevékenységgel kapcsolatos döntéseket,
 • Szervezi és irányítja az Egyesület kapcsolatait a sajtóval és gondoskodik egyesületi közlemények megjelentetéséről,
 • Gondoskodik egyesületi propaganda kiadványok előkészítéséről és megjelentetéséről,
 • Az Egyesület egységes arculat kialakítását összefoglaló kézikönyv kiadása és naprakészen tartása,
 • A belső kommunikáció erősítéséhez (hűség, egyéb támogatás, stb.) jutalmazás rendszerének kidolgozása,
 • A Kommunikációs és Marketing Bizottság elnökének rendelkeznie kell egy szervezet kommunikációs és marketing stratégiájának kialakításában, annak alkalmazásában szerzett gyakorlattal. Előnyt jelen a szakirányú végzettség.

 

  2.4 A Felügyelő Bizottsági tagjelöltektől elvárt:

 • A szervezetek gazdálkodási kérdéseiben áttekintőképesség, szakmai rutin,
 • Egyesületi szinten közbizalommal rendelkezzenek,

 

  A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak feladatai

 • A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű működését, vagyonának és pénzügyeinek szabályszerű kezelését, és a vonatkozó előírások betartását. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
 • Tevékenységére, eljárására, valamint hatáskörére a 2011. évi CLXXV. törvény 40.-41.§-ai vonatkoznak.
 • A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
 • A Felügyelő Bizottság elnökének legalább 5 éves gazdasági területhez kapcsolódó vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie. Előnyt jelen a szakirányú végzettség.

 

  2.5 Az Etikai Bizottság tagjelöltjeitől elvárt:

 • Nagytekintélyű, közbizalmat élvező, feddhetetlen szakemberek legyenek,
 • Változó világunk etikai normáit rugalmasan tudják alkalmazni az Egyesület életére,
 • Nem lehetnek más egyesületi szerv választott tisztségviselői.

  Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak feladatai

 • Az Etikai Bizottság feladata az etikai normák betartásának ellenőrzése az egyesület tevékenységével kapcsolatban.
 • Az Etikai Bizottság tagjai nem lehetnek más egyesületi szerv választott tisztségviselői.