Tisztújítás - Felhívás Tagoknak

Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata a tisztújítás. Nekünk, az Egyesület választott tisztségviselőinek kötelességünk tisztújítás előkészítése, a lebonyolítás tisztaságának biztosítása.

A tisztújítás lebonyolításának számos feltételével rendelkezünk:

 • A MEE alapszabálya és az SZMSZ 2. melléklete – „Egyesületi Választások Rendje” - részletesen szabályozza az Egyesület vezetőségének, valamint a szervezeti egységek vezetőségének tisztújítását.
 • A Közgyűlés jóváhagyásával létrejött a jelölő bizottság a MEE vezetőség tisztújításának előkészítésére, elnöke Hiezl József.
 

Mi a teendő még?


1. Regisztrált tagságú szervezetek
A regisztrált tagságú szervezetek (VET, VTT, területi és üzemi szervezetek) jogosultak küldötteket állítani a MEE közgyűlésére.

Mivel a tisztújítások zömmel 2013 tavaszán voltak, ezért 2016. március 31-ig minden regisztrált tagságú szervezetnél le kell bonyolítani a tisztújítást (a helyi vezetőség és küldöttek megválasztása) annak érdekében, hogy a 2016. évi MEE Tisztújító Küldöttgyűlésre minden küldött rendelkezzen érvényes mandátummal illetve, hogy a központi cím és adatfeldolgozás elkészüljön és minden küldött időben kaphasson meghívót. (Természetesen, ahol később volt a helyi tisztújítás lehet másképpen is eljárni, de a küldöttnek a küldöttgyűlés időpontjában érvényes mandátummal kell rendelkeznie.)

Jelentős taglétszámú szervezetek (50 fő felett) a tisztújítás előttmegbízhatnak, a helyi tisztújítás előkészítésére, minimum 3 fős jelölő bizottságot. A bizottság elnököt választ.

A területi és üzemi szervezetek jelentős része nem rendelkezik saját SZMSZ-szel. Helyi SZMSZ készítése nem kötelező, de igény esetén a MEE rendelkezésre bocsát SZMSZ sablont, amelyet ki lehet egészíteni a helyi sajátosságokkal. (A sablon elérhető a MEE honlapján.)

A VET és VTT társaságoknak saját közgyűlésükhöz igazítva, de legkésőbb a MEE KGY előtt 30 nappal meg kell küldeniük a küldötteik listáját, hogy a MEE titkárság időben tudja kiértesíteni a küldötteiket.
 

2. Szakosztályok és MAIT
A szakosztályok és a MAIT nem rendelkeznek regisztrált tagsággal, azonban a szervezet vezetőségének tisztújítása, – VHTSZÜ kivételével - mindenhol aktuális feladat. Bár a szakosztályok nem rendelkeznek regisztrált tagsággal és a MEE Küldöttgyűlésére küldöttet nem delegálhatnak, célszerű a tisztújítást 2016. április 30-ig lebonyolítani.

2.1. Tisztújítás előkészítése:
A szakosztályok és MAIT tisztújításának előkészítéséhez a MEE titkárság ad segítséget a tagnyilvántartó rendszerből.

A szakosztályok iránti százas nagyságrendű nyilvántartott érdeklődés miatt határozatképes tagértekezletet nem lehet összehívni, de lehetőség van szakosztályi küldöttértekezlet összehívására.

Az eljárást részletesen taglalja a MEE SZMSZ 2. melléklete:
„3.4 Nagy létszámú területi szervezetek tagértekezlete, illetve szakosztályok tagértekezlete küldött értekezlet formájában is lebonyolítható. Ilyen esetben gondoskodni kell a szervezeti küldöttértekezlet résztvevőinek (saját tagértekezleti küldöttek) nyílt, átlátható megválasztásáról:
3.4.1 A MEE titkárság közreműködésével a TaR felhasználásával listát kell készíteni a tagokról.
3.4.2 Területi elv alkalmazásával küldött jelölteket kell állítani.
3.4.3 A saját tagértekezleti küldött jelöltek listájára a szavazás, levélben leadott szavazás útján történik (lehet elektronikus és postai úton is). A küldöttek száma érje el a szervezet létszámának 10%-át, a kiküldött jelöltek száma ezt 50%-al haladja meg.”

A lépések sorrendje a következő:

 • A MEE titkárság összeállítja a szakosztály, ill. MAIT tagok névsorát.
 • A szakosztályok (3.4.3 szerint) tagértekezleti küldöttjelölt szavazó listát állítanak össze, amely választási lehetőséget biztosít a levélben szavazó érdeklődők számára. A tagértekezleti küldöttek száma legyen előre meghatározva (az érdeklődők 10%-a).
 • A MEE titkárság e-mail, illetve (ahol nincs megadva elérhetőség) postai úton kiküldi a szavazólistákat. A listában legfeljebb az előre meghatározott számú küldött, vagy kevesebb jelölhető be. A válaszadónak joga van javaslatot tenni más személyekre is.
 • A szavazás eredményét az egyszerű szavazatszám szerinti sorrend dönti el, nincs érvényességi küszöb.
 • Az ilyen módon megválasztott küldöttek meghívásával lehet a szakosztályi, illetve MAIT tagértekezletet összehívni.
 • A tagértekezleti küldöttek mandátuma hasonlóan más tisztségekhez 3 év.

3. Régiók
A régiók elnökségét a régiós koordinációba tartozó területi és üzemi szervezetek delegáltjai (általában az elnökei és titkárai) alkotják.

A területi és üzemi szervezeteknél végrehajtott tisztújítás után célszerű a régiók működését (SZMSZ) felülvizsgálni és a MEE területi és üzemi szervezeteinek tisztújítása után az Egyesületi Elnökségbe delegált képviselőket tisztségükben megerősíteni, vagy új képviselőt választani, 2016. április 30-ig.

 4. Tisztségviselők választása
Célszerű legalább háromtagú elnökséget választani: elnök és két funkcióval rendelkező elnökségi tag. Javasoljuk az alábbi funkciók ellátására tagot választani:

 • Gazdasági ügyintéző
 • Tagnyilvántartó
 • Oktatásszervező

A fenti tisztségek ellátására választott személy megjelölésével az egyes funkciókhoz tartozó információkat közvetlenül az illetékesnek juttathatjuk el, ezzel is könnyítve az adott szervezet munkáját. Az elnökség és a választott tagok esetében az alábbi adatokat kérjük, mindenképp szíveskedjenek feltüntetni: név, e-mail, mobiltelefon, értesítési cím.

5. Dokumentumok
A helyi tagértekezletekről, kiemelten a tisztújítás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 5 munkanapon belül el kell juttatni a MEE titkárságára.

 

Haddad Richárd
főtitkár