Szakképzettséggel kapcsolatos jogszabályok - MÁR NEM AKTUÁLIS!

MÁR NEM AKTUÁLIS!

A szakképzettséggel kapcsolatos új jogszabályok

A MEE titkársághoz a következő kérdést intézték: „Milyen regisztrációs számmal vagy OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal kell rendelkeznie annak a vállalkozónak, aki egy 9 lakásos társasház teljes körű érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatát elvállalja. Hány évenként kell (esetleg kötelezően) megújítani az ismereteket, illetve a bizonyítványt?” A kérdés jó időben érkezett, ugyanis a közelmúltban új rendeletekkel ismét kiadták az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) és a szakképesítések jegyzékét. A válaszban röviden ismertetjük a kiadott rendeletek villamos szakembereket, illetve a felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket végző kollégákat érintő részeit.

 1.) Bármely létesítmény villamos berendezését háromféle szempontból kell felülvizsgálni:

- az áramütés elleni védelem (érintésvédelem) felülvizsgálata,

- az erősáramú berendezések szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű)felülvizsgálata,

- a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata.

 

Továbbá, a felülvizsgálatok jellege szerint lehet:

- első felülvizsgálat:  új létesítmények, berendezések üzemeltetésének megkezdését megelőző, vagy a berendezés bővítése, átalakítása és javítása utáni felülvizsgálat,

- rendszeresen ismétlődő, időszakos felülvizsgálat: üzemelő berendezések üzem közbeni állapotának (elhasználódásának, „kopásának”) ellenőrzésére szolgáló felülvizsgálat.

 

A berendezések vizsgálati kötelezettségét, a felülvizsgálatokat végzők személyi és képzettségi követelményeit jogszabályok írják elő, a felülvizsgálatok műszaki tartalmát pedig szabványkövetelmények határozzák meg.

 

2.) Mindhárom felülvizsgálat végzéséhez szükséges alap szakmai előképzettség: villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség.Az érintésvédelem szerelői ellenőrzéséhez, (amely mérés nélküli szemrevételezéses ellenőrzésből a védővezetők, illetve egyenpotenciálra hózó vezetők folytonosságának ellenőrzéséből és az áram-védőkapcsolók működtetési próbájából áll), elegendő ez az alapképzettség.

 

A szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséhez – amely mindig tartalmazza a szemrevételezéses szerelői ellenőrzéseket, valamint a villamos méréseket, azok kiértékelését és a minősítést – azonban mindenesetben további kiegészítő szakképesítések megszerzése szükséges, amelyet a következő jogszabályok írnak elő:

 

21/2010.(V.14.) NFGM rendelet: Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről.

A rendelet 1. § (1) bekezdése kimondja: A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítéssel, szaktanfolyami képzettség birtokában végezhetők. 

A rendelet mellékletének 5. és 10. fejezetéből idézünk az 1. táblázatunkban.

 

1. táblázat

   A) Tevékenység

 B) Választható

szakképesítések az

Országos képzési

Jegyzék szerint

 C) E rendelet hatálybalépését

megelőzően az egyes ipari,

kereskedelmi és idegenforgalmi

tevékenységek gyakorlásához

szükséges  képesítésekről szóló

5/1997.(III.5.)IKIM r.

mellékletében előírt szakképesítés

 5. MŰSZAKI BIZTONSÁG
 5.

 Sújtólég- és robbanásbiztos

villamos berendezések kezelése

 Robbanásbiztos

berendezés kezelője

 Sújtólég- és robbanásbiztos

villamos berendezés kezelő

 10.VILLAMOSENERGIA IPAR
 5.

 Lakó- és kommunális

épületek, ipari létesítmények

érintésvédelmi vizsgálata

 Érintésvédelmi,

erősáramú

berendezés szabványossági  felülvizsgáló

 Érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgáló

(Megjegyzés: A Magyar Közlönyben kiadott szövegben e helyen tévedésből a „Villámvédelem felülvizsgálója” szerepel!)

 6.

 Erősáramú berendezések

felülvizsgálata, minősítő

nyilatkozat megtétele

 Erősáramú berendezések

időszakos felülvizsgálója

 Erősáramú berendezések

időszakos felülvizsgálója

 7.

 Lakó- és kommunális

épületek, ipari létesítmények villámvédelmi berendezéseinek felülvizsgálata

 Villámvédelmi

felülvizsgáló

 Villámvédelem felülvizsgálója

 

Megjegyzések:

- 2010. május 16. előtt az 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet volt e témakör hatályos jogszabálya.

- a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet határozza meg részletesen szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések – így a villanyszerelő szakképesítés és a ráépülő kiegészítő felülvizsgáló képesítések – szakmai és vizsgakövetelményeit.

- az OTSZ, azaz a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3. rész I. fejezetének 1.4. pontja is előírja, hogy az erősáramú berendezések felülvizsgálatát erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítésű személy végezheti. Ezen kívül: az „A” és a „B” tűzveszélyességű osztályba sorolt helyiségek és szabadterek (robbanásveszélyes térségek) vizsgálatához a sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelői szakképesítés is szükséges. (Nem jellemző, de előfordulhat, hogy egy társasházban munkahelynek minősülő, vagy robbanásveszélyes térségek is vannak!)

 

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről.

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a 2010. évi Országos Képzési Jegyzéket (OKJ). Ebben a témakörünkkel kapcsolatban a 2. táblázatban foglaltak találhatók:

 

2. táblázat

 Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika

 Sorszám

 

 Azonosító szám

 

 Szakképesítés, illetve

szakképesítés- ráépülés megnevezése

FEOR

szám

 556/165  33 522 04 1000

 Villanyszerelő

 Maximális képzési idő: 2 év, 2000 óra.

 7624
 557/165  33 522 04 0001 33 01

 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Maximális képzési idő: 300 óra

 3154
 558/165  33 522 04 0001 33 02

 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

 Maximális képzési idő: 500 óra

 3154
 561/165  33 522 04 0001 33 05

 Robbanásbiztos berendezés kezelője

 Maximális képzési idő: 300 óra

 7624
 566/165  33 522 04 0001 33 10

 Villámvédelmi felülvizsgáló

Maximális képzési idő: 300 óra

 3154

 A felsorolt szakképesítésekért felelős miniszter:

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter. 

 

3.) Az első ellenőrzés valamint az időszakos ellenőrzés keretében végzett mind a három féle szabványossági felülvizsgálat vezetését, és abban érdemi munka folytatását, csak olyan személy végezheti, aki az itt idézett rendeletek szerinti külön szakképesítéssel rendelkezik.

 

A társasházak jelenleg – néhány kivételtől eltekintve – érintésvédelmi szempontból általában a napjainkban még hatályos KLÉSZ hatálya alátartoznak. (KLÉSZ: 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintés- védelmi Szabályzatáról. A rendelet 28. §-a írja elő az érintésvédelem első ellenőrzésén túlmenően időszakos ellenőrzésként a 6 évenkénti un. „szerelői ellenőrzését” is, amelyet legalább villanyszerelő szakképzettségű személynek kell végeznie. (Ehhez tehát nem kell semmi további külön szakképesítés!)

 

4.)Milyen regisztrációs számmal vagy OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal kell rendelkeznie” a felülvizsgálatokat végző vállalkozónak?

A felülvizsgálatokat végző személynek/vállalkozónak az előzőekben felsorolt szakképesítéseket igazoló oklevéllel, vizsgabizonyítvánnyal kell rendelkeznie.  Régebben gyakorlatilag csak egy szervezet, az egykori „Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Hivatal” szervezte a tanfolyamokat, végezte a vizsgáztatásokat és állította ki az okleveleket, amelyekről nyilvántartást is vezetett. A rendszerváltozás utáni években itt is változás következett be: több oktatási intézmény végzi a felülvizsgálók kiképzését és vizsgáztatását. Központi nyilvántartás, „regisztrációs szám” nincs, minden intézmény saját maga tartja nyílván a kiadott bizonyítványokat.

 

Jelenleg e témában hatályos jogszabály: 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet, amelynek címe: a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről. A rendelet 3. számú melléklete sorolja fel azokat az oktatási intézményeket, amelyek 2012. június 30-ig vannak feljogosítva iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, illetve vizsga szervezésére.

 

Az említett rendeletben az érintésvédelmi, az erősáramú berendezések, és a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálók szakmai képzésére, illetve vizsgáztatására és oklevél kiadására mintegy 18 intézmény van feljogosítva, köztük a Magyar  Az eredményes vizsgát tanúsító oklevélnek egyéni azonosító számmal kell rendelkeznie, tartalmaznia kell a kiállító intézmény megnevezését, a vizsgázó személyi adatait, a szakképzettség egyértelmű megnevezését és a vizsga eredményes letételét kell igazolnia a felhatalmazott vizsgáztatók vagy intézményvezetők aláírásával és pecsétjével. Ezen kívül, az OKJ 1993-as bevezetése óta a vizsgabizonyítványokban mindig feltüntetik az adott képzésre vonatkozó érvényes OKJ-számot is.  Minden oktatási intézmény felel az általa kiállított oklevelek helyességéért, valódiságáért. Kétség esetén az oklevelet kiállító intézményt kell megkeresni az oklevél azonosítására. Elektrotechnikai Egyesület.

 

5.)  A vizsgabizonyítványok érvényessége. Az oklevelek érvényességét mindig a bennük feltüntetett időtartam határozza meg.  Régebben ez 5 év, majd később 10 év volt, de érintésvédelmi bizonyítványokba nem írtak lejárati időt. A lejárati határidő nélküli bizonyítványokat (vagy esetleg: „Érvényes a visszavonásig” szöveggel megjelölteket) érvényesnek kell tekinteni!

 

A lejárt határidejű oklevelek érvényüket vesztik, a tulajdonosuk nem tekinthetők ilyen értelemben szakképzettnek, nekik újból kell vizsgázni, ezáltal új érvényes oklevelet kell szerezni!

 

A 21/2010. (V. 14.) NFGM r. rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, illetve a megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét, vagy további alkalmazhatóságát (2. §). Ugyan így a 133/2010. (IV.22.) Korm. r. 8. § (1) bekezdése is kimondja, hogy a rendelet nem érinti a rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

 

6.) TÁJÉKOZTATÁS  

A.) A vizsgálati kötelezettséget előíró jelenleg hatályos jogszabályok:

 

-   191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről [módosította: 182/2010.(V.14.) Korm. r.]. A rendelet 33. §-a írja elő a villamos berendezések első felülvizsgálatát.

 

-  9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról. A rendelet 5. rész II. fejezet 17. és 18. pontja írja elő a létesítmények villamos berendezésének, illetve a villámvédelmi berendezésének szabványos állapotának tűzvédelmi szempontból való rendszeres felülvizsgálatát a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően 3-6-9 évenként.

 

- 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségi követelményeinek minimális szintjéről. A rendelet módosítása szerinti 5/A. §-a írja elő az érintésvédelem első és időszakos ismétlődő szabványossági felülvizsgálatát általában 3 évenként.

 

- 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ). A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozik a 28. §, amely előírja az érintésvédelem  első ellenőrzését követően időszakos ellenőrzésként a 6 évenkénti „szerelői ellenőrzését” is. A 26. § (4) bekezdése szerint az ilyen épületekben lévő munkahelyek fogyasztói vezetékhálózatán az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a (munkahely) Munkavédelmi Szabályzat(á)ban  előírt gyakorisággal kell végezni. (Javasolt: 3 évenként.)

 

B.) A felülvizsgálatok műszaki tartalmát meghatározó szabványok:

(létesítés, érintésvédelem, villámvédelem)

 - MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat:

Kisfeszültségű villamos berendezések.

A sorozat létesítéssel foglalkozó

közel 40 szabványa.

           Benne kiemelten:

MSZ HD 60364-4-41:2007 – Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-6:2007 – Ellenőrzés

 - MSZ EN 60079 sorozat:

Robbanóképes gázközegek

 - MSZ EN 61140

Az áramütés elleni védelem.

A villamosberendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok

 - MSZ 1585:2009

Villamos berendezések üzemeltetése

 - MSZ 4851 sorozat:

Érintésvédelmi  vizsgálati módszerek

 - MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési

ellenállásának mérése

 - MSZ 10900:2009

Kisfeszültségű villamos berendezések

időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése

 - MSZ EN 50164 sorozat:

Villámvédelmi berendezés elemei

 - MSZ EN 61340 sorozat:

Elektrosztatika

 - MSZ EN 62305 sorozat:

Villámvédelem

 - MSZ 16040 sorozat:

Sztatikus feltöltődések

 

C.) Korábbi kivitelezések idején érvényben volt létesítési, érintésvédelmi és villámvédelmi szabványok:

- MSZ 172-1:1986           Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések

- MSZ 1600 sorozat:       Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű

                                           erősáramú villamos berendezések számára

- MSZ 274 sorozat:          Villámvédelem

 

D.) Megjegyzés:

▪ A jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtása a jogszabály hatályában meghatározott időben, térben és személyek vonatkozásában mindenesetben kötelező hatályú, a végrehajtást  kijelölt hatóság ellenőrizheti, a nem teljesítést szankcionálhatja.

▪ Az 1995 évi XXVIII. törvény 6.§-a értelmében a szabványok alkalmazása önkéntes! A szabványok műszaki előírásaitól el lehet térni, (pl. lehet a szabványtól eltérő más megoldást alkalmazni) de a szabványokban a meghatározott biztonsági szintet mindig teljesíteni kell (a szabványtól való eltérés esetén is). Szükség esetén ezt a szabványtól eltérő alkalmazáskor ezt igazolni kell, és ezért a teljes felelősséget viselni kell.

 

E.) A korábbi években kiadott vizsgabizonyítványokon szereplő OKJ-számokat, valamint a szakmai követelménymodul azonosítóját és megnevezését tájékoztatásul a 3.táblázatban foglaltuk össze.

 

3. táblázat

   Szakképesítés Kiadott OKJ-számok
 1.

 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

*Összevontan az erősáramú berendezések

szabványossági felülvizsgálóval 

OKJ 07 93152 07 90 04

OKJ 34 5222 02

OKJ 33 522 04 0001 33 01

OKJ 33 522 04 0001 33 02*

OKJ 33 522 04 0001 33 06

   - Jelenleg érvényes, 557/165. sorszám alatt:

OKJ 33 522 04 0001 33 01

 

 A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul

azonosítója:0941-06

megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

 2.

  Erősáramú berendezések felülvizsgálója

(tűzvédelmi jellegű, szabványossági felülvizsgálatok)

*Összevontan az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálóval

OKJ 07 93152 07 90 05

OKJ 34 5222 03

OKJ 33 522 04 0001 33 02*

OKJ 33 522 04 0001 33 07

   - Jelenleg érvényes, 558/165. sorszám alatt:

OKJ 33 522 04 0001 33 02

 

 A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul

 azonosítója: 2711-06

 megnevezése: Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

 3.  Villámvédelmi felülvizsgáló

OKJ 07 93152 07 90 15

OKJ 34 5222 13

OKJ 33 522 04 0001 33 04

   - Jelenleg érvényes, 566/165. sorszám alatt:

OKJ 33 522 04 0001 33 10

 

 A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul

 azonosítója: 0901-06

 megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

 4.  Robbanásbiztos berendezés kezelője

OKJ 07 98219 04 31 04

OKJ 34 0 5251 01

   - Jelenleg érvényes, 561/165. sorszám alatt:

OKJ 33 522 04 0001 33 05

 

 A 15/2008.(VIII.13.) SZMM r. szerinti szakmai követelménymodul

 azonosítója:1517-06

 megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelése

 

Budapest,  2010. június. 04.

Arató Csaba
a MEE tagja
Minden jog fenntartva ©