KiF FAM továbbképzés

(Kisfeszültségű FAM szakemberek továbbképzése)

Kisfeszültségű FAM szerelő továbbképzés Zalaegerszegen

Képzés időpontja: 2021. október 1-4.
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 24.

 


 

A továbbképzés célja

A 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet mellékletének (FAMBSZ) 3.2.2 pontjában előírt továbbképzés teljesítése.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Szakmai előképzettség: adott területre vonatkozó OKJ szakmai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság FAM munkavégzésre

A programban való részvétel feltételei

 • A részvétel követésének módja: jelenéti ív
 • Megengedett hiányzás:Teljes óraszám 10 %-a, kizárólag az elméleti anyagrész alól

A képzés zárása

 • A program zárásának feltétele(i): a képzésen való részvétel
 • A program zárásának módja: záróvizsga letétele
 • A záróvizsga rendje: írásbeli teszt
 • A záróvizsga követelménye: a vizsgarész eredményes teljesítése
 • A záróvizsga minősítési szintjei: nem felelt meg, megfelelt
 • Sikertelen teljesítés következménye: a záróvizsga megismétlése
 • Értékelés módja: a vizsgázónak a vizsgarészen a megfelelt szint eléréséhez legalább 51%-os teljesítményt kell elérnie.
 • A számítás során a %-ban kifejezett értékek meghatározásakor az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni.
 • Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:

Továbbképzési igazolás.

A képzés elvégzését igazoló irat kiadásának feltétele

Eredményes záróvizsga letétele

Képzésfajták és díjak

Megnevezés Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Képzési díj Vizsgadíj és pótvizsgadíj

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

4

4

24 000 Ft

16 000 Ft

Mérőhelyi KIF FAM ismereteket adó továbbképzés
(nem OKJ bizonyítvánnyal rendelkezők)

4

4

24 000 Ft

16 000 Ft

Berendezésfelelősök KIF FAM továbbképzése

8 0 24 000 Ft 16 000 Ft

KIF szakszolgálati FAM szerelő továbbképzés

8 8 36 000 Ft 24 000 Ft

KIF szabadvezeték FAM szerelő

8 8 36 000 Ft 24 000 Ft

KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő továbbképzés

8 8 36 000 Ft 24 000 Ft

KIF FAM kábelszerelő továbbképzés

8 8 36 000 Ft 24 000 Ft

Kisfeszültségű FAM szerelő továbbképzés

8 16 56 000 Ft 24 000 Ft

KIF FAM Üzemviteli vezető továbbképzés

15 1 32 000 Ft 18 000 Ft

Berendezésfelelősök és munkavédelmi szakemberek FAM továbbképzése

16 0 32 000 Ft 18 000 Ft

 

A képzési díj megfizetésének módja

Képző által a képzés megkezdése előtt kiállított átutalásos számla alapján a képzés első napjáig.

A résztvevő szerződésszegésének következményei

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

A felnőttképző szerződésszegésének következményei

Amennyiben a Felnőttképző a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi vagy adatszolgáltatási kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.