Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2019. július 09.

Felülvizsgálók 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/Q. § (2) bekezdés és a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet alapján szervezett, kötelező továbbképzése

 

A továbbképzés célja, hogy a jogszabály alapján szervezett, hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el.

A továbbképzés célja elérése érdekében a továbbképzésen részt vevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására. 

Képzéseinket országos szinten a következő nagyvárosokban indítjuk:
(a városra kattintva megtekinthetők az ott induló képzések)

Békéscsaba
Budapest
Győr
Nyíregyháza
Paks
Zalaegerszeg

 


 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

A képzési díj tartalma: továbbképzés + vizsga + elektronikus tananyag díja

A képzési díj megfizetésének ütemezése: képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján, átutalással a képzés napjáig.

Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képesítéssel rendelkező munkaterülete épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák:
A szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében. 

A továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
A képzés és a vizsga eredményes teljesítéséről a vizsgaszervező intézmény továbbképzési igazolást állít ki. A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes!

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
Villamos biztonsági felülvizsgáló, vagy Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés megléte

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

Képzési idő: 8 óra
Vizsga: A továbbképzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt szervezetek végezhetik. 

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A megengedett hiányzás túllépése, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A továbbképzésen való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díj visszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Felnőttképző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.

Letölthető dokumentumok:


Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085