Felülvizsgálók 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/Q. § (2) bekezdés és a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet alapján szervezett, kötelező továbbképzése

 

A továbbképzések célja, hogy a jogszabály alapján szervezett képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

Képzéseinket országos szinten a következő nagyvárosokban indítjuk:
(a városra kattintva megtekinthetők az ott induló képzések)

Békéscsaba
Budapest
Győr
Nyíregyháza
Paks
Zalaegerszeg

 


 

A képzési díj tartalma: továbbképzés + vizsga + elektronikus tananyag díja

A képzési díj megfizetésének ütemezése: képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján, átutalással a képzés napjáig.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  • az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;
  • az erősáramú berendezések felülvizsgálója munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;
  • a villámvédelmi felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák:
A szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
A képzés és a vizsga eredményes teljesítéséről a képző intézmény továbbképzési igazolást állít ki. A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes!

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A továbbképzés szakterülete szerinti felülvizsgáló szakképesítés

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

Képzési idő: 8 óra továbbképzési szakterületenként
Vizsga: a továbbképzés napján, közvetlenül a képzés befejezése után.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése.
    Időtartam: 30 perc
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.
    Időtartam: 10 perc felkészülés, 10 perc válaszadás

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A megengedett hiányzás túllépése, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díj visszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Képző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.

Regisztrációs lehetőség az Áramkapocs oldalon!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 2017. január 1-én elindította aramkapocs.hu felületét, amelynek elsődleges célja, hogy élet és vagyonvédelmi szempontból tudatosítsa a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát.

Az oldalon az ELMŰ-ÉMÁSZ közel 1000 ajánlott szerelője szerepel, akik ezen a felületen keresztül léphetnek kapcsolatba a lakossági felhasználókkal az ELMŰ-ÉMÁSZ 2017. január 1-től hatályos előírásai szerint. 2017. márciusában megnyitottuk a felületet a felülvizsgálók számára is. Az ajánló felületre azok a Felülvizsgálók kerülhetnek fel, akik a MEE-nél elvégezték a hatósági jellegű, kötelező továbbképzést és sikeres vizsgát tettek.

Amennyiben a továbbképzést és a vizsgát a MEE szervezésében teljesítette és a rendszerbe kizárólag felülvizsgálóként kerül fel,  1 évig ingyen biztosítjuk a rendszer használatának lehetőségét (eltekintünk az 5000 Ft + Áfa éves regisztrációs díjtól).*

* A díjmentesség az ELMŰ regisztrált szerelőkre és a már rendszerben szereplő felülvizsgálókra nem vonatkozik