Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2014. augusztus 22.

Jogi nyilatkozat saját üzemeltetésű weboldalra

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em.,  01-02-0000390, adószáma: 19815754-2-42) kezeli.

 

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Magyar Elektrotechnikai Egyesület, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az Magyar Elektrotechnikai Egyesület közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség

A weboldal tartalmát a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Magyar Elektrotechnikai Egyesület nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a Magyar Elektrotechnikai Egyesület ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Magyar Elektrotechnikai Egyesület jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

 

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

Magyar Elektrotechnikai Egyesület
e-mail cím: mee@mee.hu
telefonszám: 06-1-353-0117
fax: 06-1-353-4069.

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Integrity Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6.
Elérhetőség: https://integrity.hu

 

Offline tartalom

Az Elektrotechnika nyomtatott példányaiban található tartalom, valamint bármely egyéb szellemi termék a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) tulajdona.

A MEE fenntart minden, az újság bármely részének, valamint a szerkesztőség szellemi termékeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A folyóirathoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A MEE előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az újság egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. 

Az Elektrotechnika teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a MEE előzetes írásbeli engedélye nélkül az újság tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Az újságtól híreket, cikkeket, bármely anyagot, tartalmat átvenni írásos engedély alapján a lapra, vagy újságra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra vagy újságra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

Egyéb rendelkezések

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 


Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085